Eco Assistance

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zapewniamy im wsparcie w zakresie ochrony środowiska.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych dotychczasowych oraz przyszłych kontrahentów, GK Prodigo przygotowała dla Państwa wyjątkową ofertę dotyczącego outsourcingu spraw związanych z ochroną środowiska w Państwa firmie. W tym celu w strukturach GK Prodigo działa specjalny dział zatrudniający wysokiej klasy specjalistów, który oferuje przejęcie bieżącego kompleksowego prowadzenia wszystkich spraw związanych z wypełnianiem obowiązków wynikających z uwarunkowań środowiskowych w Państwa Firmie, m.in.:

– Bieżące wystawianie KPO
– Bieżące prowadzenie miesięcznej ewidencja odpadów – zgodnie z rozporządzeniem
– Audyty zgodności z wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska

W ramach współpracy GK Prodigo zapewni ciągły nadzór specjalistów nad Państwa Zakładem (w razie potrzeby stałą obecność rezydenta w zależności od bieżących potrzeb), reprezentowanie podmiotu w przypadku kontroli uprawnionych organów ochrony środowiska (np. WIOŚ, RDOŚ, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, przedstawiciele Gminy itp.) lub audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

W zakresie bieżącej obsługi oferujemy:

 • Wystawianie KPO,
 • Prowadzenie miesięcznej ewidencji odpadów – zgodnie z wymaganiami rozporządzenia,
 • Monitoring posiadanego pozwolenia pod względem ilości wytwarzanych odpadów,
 • Weryfikacja rodzajów wytwarzanych odpadów pod względem uwarunkowań formalno – prawnych,
 • Weryfikacja posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów pod względem zgodności dochowania warunków określonych w przedmiotowym pozwoleniu, a stanem faktycznym,
 •  Weryfikacja i wdrażanie zasad gospodarki odpadami,
 • Analiza zmian przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska, pod kątem specyfiki Państwa Zakładu oraz dostosowanie Zakładu do ewentualnych zmian wynikających z przedmiotowych przepisów.

Dodatkowo w zakresie systemowego podejścia do spraw środowiskowych Klienta:

 • Nadzór merytoryczny związany z przepisami ochrony środowiska nad prowadzonymi w Zakładzie Klienta procesami inwestycyjnymi,
 • Zbieranie danych do raportów dotyczących ochrony środowiska,
 • Opracowanie raportu KOBIZE,
 • Opracowanie sprawozdania OŚ – OP1,
 • Opracowanie sprawozdania OPAK 2,
 • Opracowanie sprawozdania OPAK 3,
 • Opracowanie sprawozdania GUS – OS6,
 • Opracowanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • Opracowanie wykazu zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości
  należnych opłat,
 • Pełen nadzór nad aspektami środowiskowymi wynikającymi z wdrożonych u Państwa systemów jakości,
 • Szkolenie pracowników z zakresu aspektów środowiskowych dostosowanych do potrzeb Państwa firmy,
 • Audyty zgodności z wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska,
 • Ustalanie zindywidualizowanych celów środowiskowych, wskaźników, priorytetów do pomiaru efektywności
  środowiskowej itp.,
 • Monitoring efektywności środowiskowej (analiza danych, propozycja działań).