Polityka prywatności

Definicje

Administrator Danych Osobowych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 4 pkt 7 RODO).

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą) (art. 4 pkt 1 RODO).

Inspektor Danych Osobowych – osoba, która odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w Spółce (art. 37-39 RODO).

Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2 RODO).

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).

Użytkownik – osoba powierzająca Administratorowi swoje Dane Osobowe, m.in. klient, inwestor, osoba zainteresowana nabyciem akcji lub obligacji.

 

Administrator Danych Osobowych. Inspektor ochrony danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Prodigo spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Al. Śląska 1, 54-114 Wrocław, KRS:0000682647 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”).

 

Bezpieczeństwo

Rozpoznając wagę ochrony danych osobowych oraz dbając o wypełnienie obowiązków będących
podstawą wdrożenia RODO w europejskim porządku prawnym, Administrator stojący na czele Grupy
Kapitałowej PRODIGO wprowadził szereg rozwiązań organizacyjnych i technicznych, pozwalających na
zapewnienie integralności, adekwatności i poufności danych. Działalność każdego z pomiotów
nastawiona jest na rzetelne, przejrzyste i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
Spełnienie takich potrzeb gwarantuje bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co przekłada się
na prawidłowe zaspokojenie potrzeb kontrahentów, inwestorów i pracowników każdej ze spółek w
Grupie Kapitałowej. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w oparciu o
rygorystycznie przestrzegane reguły, które są zbieżne zarówno w stosunku do informacji pochodzących
z wewnątrz, jak i z zewnątrz organizacji, znajdując źródło w ustanowionej przez Administratora Polityce
Ochrony Danych Osobowych. Wdrożone procedury umożliwiają dostęp do Danych Osobowych jedynie
osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane
przez nie zadania. W razie korzystania z usług podmiotów zewnętrznych Administrator wymaga
zastosowania również przez te podmioty odpowiednich środków bezpieczeństwa, gwarantujących
właściwy poziom ochrony przed przypadkowym zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą Danych
Osobowych, przy zachowaniu zasady minimalizacji zakresu przekazywanych do przetwarzania
informacji, ograniczania celu oraz okresu ich przechowania.

Administrator dąży do stałego udoskonalania ustanowionych dotychczas procedur poprzez bieżącą
analizę i monitoring zdarzeń potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu przetwarzanych danych,
wdrażając w razie potrzeby dodatkowe narzędzia podnoszące poziom ich ochrony.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w celu
i w zakresie niezbędnym do prowadzenia współpracy biznesowej, wzajemnej komunikacji, tworzenia i
utrzymywania relacji inwestorskich, w tym marketingu usług świadczonych przez spółki, a także
realizacji zamówień produkcyjno-handlowych. Dane Osobowe przetwarzane są również w celu
realizacji przez GK Prodigo obowiązków przewidzianych prawem, jak też celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów wypełnianych przez Administratora. Podstawą przetwarzania Danych
Osobowych może stać się indywidualna zgoda klienta, wyrażona poprzez podjęcie kontaktu z
przedstawicielem jednej ze spółek należącej do grupy kapitałowej PRODIGO, poprzez wypełnienie
formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub poprzez podpisanie umowy bądź
złożenie, względnie przyjęcie stosownej oferty. Dane Osobowe mogą zostać przekazane przez osoby
fizyczne również w wyniku kontaktu telefonicznego lub mailowego dla załatwienia konkretnej sprawy,
w którym to przypadku podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora
polegający na konieczności obsługi zgłoszonej sprawy. Innym źródłem pozyskania Danych Osobowych
może być przekazanie wizytówek, wymiana informacji podczas eventów branżowych lub spotkań
biznesowych, oparta również o uzasadniony interes Administratora, gdzie celem jest tworzenie sieci
kontaktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto, Administrator przetwarza
Dane Osobowe dla archiwizacji prowadzonych transakcji i spraw, mając na uwadze w szczególności
możliwość dochodzenia zaległych płatności lub podnoszenia innych roszczeń, w tym obronę swych
praw w przypadku prowadzonych przeciwko Administratorowi procesów sądowych, administracyjnych
lub podobnych postępowań.

 

Rodzaj przetwarzanych danych

W przypadku kontaktowania się przez formularz zamieszczony na stronie internetowej
www.prodigo.eu, Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe:

a) imię i nazwisko
b) telefon kontaktowy
c) adres e-mail
d) numer IP urządzenia

W przypadku budowania i utrzymywania relacji inwestorskich Administrator przetwarza również:
a) numer PESEL/NIP
b) datę urodzenia
c) rodzaj, numer oraz serię dokumentu tożsamości
d) numer rachunku bankowego
e) adres zamieszkania oraz adres do korespondencji
f) obywatelstwo
g) rodzaj, liczba, seria akcji lub obligacji

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Udostępnione spółkom z grupy kapitałowej Prodigo Dane Osobowe są przechowywane przez czas
niezbędny do realizacji celów wynikających z zawartych umów, złożonych zamówień i przyjętych ofert.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Dane Osobowe są przetwarzane do momentu jej
wycofania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec określonego sposobu przetwarzania danych. Administrator
zastrzega sobie możliwość dalszego przechowywania Danych Osobowych tylko w zakresie, na okres i
na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne
bądź prawa międzynarodowego zobowiązują Administratora do takiego zachowania.

 

Dostęp do danych oraz uprawnienia Użytkownika

W związku z powierzeniem Administratorowi Danych Osobowych, każdemu Użytkownikowi
przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do treści własnych Danych Osobowych – w każdej chwili Użytkownik
  ma prawo uzyskać informację o kategoriach przechowywanych Danych Osobowych, a także
  prawo do uzyskania informacji o celach, źródłach oraz okresie ich przechowywania
 2. prawo do żądania sprostowania Danych Osobowych – każdy Użytkownik ma prawo zażądać
  poprawienia niepoprawnych, a także uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych,
 3. prawo do żądania usunięcia Danych Osobowych – każdy Użytkownik może zażądać usunięcia
  Danych Osobowych, w sytuacji gdy nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały
  zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do
  ich przetwarzania
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – każdy Użytkownik ma
  prawo zażądać ograniczenia przetwarzania własnych Danych Osobowych jeżeli kwestionuje ich
  prawidłowość; ograniczenie następuje na okres umożliwiający zweryfikowanie poprawności
  danych
 5. prawo do przenoszenia Danych Osobowych – każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii
  swoich Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do
  odczytania formacie
 6. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych
 7. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Danych osobowych
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu
  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dostęp do Danych Osobowych oraz ich udostępnianie

Administrator nie udostępnia Danych Osobowych podmiotom niepowiązanym, osobom
niepowołanym ani osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz
Administratora na podstawie odrębnych umów, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za
obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.

Administrator przekazuje Dane Osobowe podmiotom, o których mowa powyżej wyłącznie w zakresie,
jaki jest niezbędny do świadczenia przez te strony usług dla Administratora oraz gdy będą one spełniały
standardy dotyczące przetwarzania Danych Osobowych i bezpieczeństwa.

W określonych przypadkach Administrator może ujawnić Dane Osobowe pracownikom lub
współpracownikom spółek zależnych oraz spółek powiązanych z Administratorem osobowo lub
kapitałowo, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PRODIGO.

Administrator zastrzega sobie również prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
informacji, jeżeli jest to niezbędne i wynika z przepisów obowiązującego prawa.

Cookies

Pliki cookies to małe zaszyfrowane pliki tekstowe, przechowywane na komputerze lub innym
urządzeniu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu oraz unikalny numer.

Pliki cookies przechowują informacje o preferencjach Użytkownika, co pozwala dostosować stronę do
jego wymagań.

Administrator używa cookies do zapamiętywania informacji, które są pomocne do zbierania w celu
statystyk odwiedzin strony. Spółka przy wykorzystaniu cookies nie przechowuje danych, które mogą
służyć do identyfikacji użytkownika.

Cookies służą zapamiętywaniu informacji o sesji aktualnego Użytkownika i wygasają po jednym dniu.

Ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności niniejszej strony.

Zgoda na przetwarzanie danych i uaktualnienia

 

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystywanie swoich danych według
niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań,
może zgłosić sprzeciw pocztą elektroniczną na adres: rodo@prodigo.eu lub pocztą tradycyjną
(przesyłka poleconą) na adres Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany oraz aktualizacji Polityki Prywatności, a jej najnowsza
wersja będzie zawsze dostępna na stronie Administratora. O zmianach w treści Polityki Prywatności, w
szczególności o zmianie dotyczącej celu, w jakim wykorzystywane są Dane Osobowe, danych
kontaktowych Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub prawach Użytkownika, Administrator
każdorazowo poinformuje na niniejszej stronie.