OGŁOSZENIA

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 13/2024 (6915) z dnia 18 stycznia 2024 roku pod pozycją 2614

Zarząd spółki PRODIGO S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000682647, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 lutego 2024 r., o godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Szybowcowej 31 lok. 209.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 1. przyjęcia rezygnacji Prezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Nietubycia,
 2. powołania Pani Katarzyny Hoffman-Zyśk do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki,
 3. zmiany § 1 Statutu Spółki i przyjęcia jego nowego brzmienia,
 4. zmiany § 2 Statutu Spółki i przyjęcia jego nowego brzmienia,
 5. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 1. Wolne wnioski i głosy.
 2. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W odniesieniu do pkt 5 lit. c oraz d porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd PRODIGO S.A. podaje treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

 1. § 1 o dotychczasowej treści:

„1. Firma Spółki brzmi Prodigo spółka akcyjna.

 1. Spółka może używać skrótu Prodigo S.A.
 2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

– otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi RV Group spółka akcyjna.

 1. Spółka może używać skrótu RV Group S.A.
 2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 1. § 2 o dotychczasowej treści:

„Siedzibą Spółki jest Wrocław.

– otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Wałbrzych.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki będzie wyłożona zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

 

 

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 80/2023 (6731) z dnia 25 kwietnia 2023 roku pod pozycją 20551

Zarząd spółki PRODIGO S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000682647, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 maja 2023 r., o godz. 1000, które odbędzie się we Wrocławiu

przy ul. Kwiskiej 1/3, 54-210 Wrocław (Boutique Hotel’s, Sala Azalia).

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu na nową kadencję.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 7. Wolne wnioski i głosy.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki będzie wyłożona zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

 

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 237/2021 z dnia 08 grudnia 2021 roku pod pozycją 76350

Zarząd spółki PRODIGO S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000682647, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 grudnia 2021 r., o godz. 10:00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław (Stadion Wrocław Sala EURO piętro trzecie).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia biznesplanu dotyczącego reorganizacji Grupy Kapitałowej Prodigo.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu a TARENO S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przejścia części zakładu pracy PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu w obszarze zespołów administracyjnego, prawnego, HR miękkiego, środowiskowego, handlowego, logistyki, controllingu, BHP oraz PPOŻ na TARENO S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu a Prodigo Real Estate sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przejścia części zakładu pracy PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu w obszarze księgowości oraz kadr i płac na Prodigo Real Estate sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu.
 8. Wolne wnioski i głosy.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

 

Oświadczam, że treść ogłoszenia w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną.

 

Prezes Zarządu – Tomasz Nietubyć

 


 

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 10/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku pod pozycją 3343

Wezwanie nr 5 do złożenia dokumentów akcji.

Zarząd spółki PRODIGO S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000682647, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS (dalej jako „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji celem ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. ul. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-15:00 lub przesyłać listem poleconym albo pocztą kurierską na adres siedziby Spółki. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone odpowiednim pokwitowaniem. Szczegółowe informacje dot. dematerializacji akcji znajdują się na stronie https://prodigo.eu/ w zakładce „DLA INWESTORA”.

Prezes Zarządu – Tomasz Nietubyć

 


 

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 248/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku pod pozycją 73197

Wezwanie nr 4 do złożenia dokumentów akcji.

Zarząd spółki PRODIGO S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000682647, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS (dalej jako „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji celem ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. ul. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-15:00 lub przesyłać listem poleconym albo pocztą kurierską na adres siedziby Spółki. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone odpowiednim pokwitowaniem. Szczegółowe informacje dot. dematerializacji akcji znajdują się na stronie https://prodigo.eu/ w zakładce „DLA INWESTORA”.

Prezes Zarządu – Tomasz Nietubyć

 


 

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 228/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku pod pozycją 65014

Wezwanie nr 3 do złożenia dokumentów akcji.

Zarząd spółki PRODIGO S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000682647, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS (dalej jako „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji celem ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. ul. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-15:00 lub przesyłać listem poleconym albo pocztą kurierską na adres siedziby Spółki. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone odpowiednim pokwitowaniem. Szczegółowe informacje dot. dematerializacji akcji znajdują się na stronie https://prodigo.eu/ w zakładce „DLA INWESTORA”.

Prezes Zarządu – Tomasz Nietubyć

 


 

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 209/2020 z dnia 26 października 2020 roku pod pozycją 57624

Wezwanie nr 2 do złożenia dokumentów akcji.

Zarząd spółki PRODIGO S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000682647, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS (dalej jako „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji celem ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. ul. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-15:00 lub przesyłać listem poleconym albo pocztą kurierską na adres siedziby Spółki. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone odpowiednim pokwitowaniem. Szczegółowe informacje dot. dematerializacji akcji znajdują się na stronie https://prodigo.eu/ w zakładce „DLA INWESTORA”.

Prezes Zarządu – Tomasz Nietubyć

 


 

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 190/2020 z dnia 29 września 2020 roku pod pozycją 50182

Wezwanie nr 1 do złożenia dokumentów akcji.

Zarząd spółki PRODIGO S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000682647, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS (dalej jako „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji celem ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. ul. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-15:00 lub przesyłać listem poleconym albo pocztą kurierską na adres siedziby Spółki. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone odpowiednim pokwitowaniem. Szczegółowe informacje dot. dematerializacji akcji znajdują się na stronie https://prodigo.eu/ w zakładce „DLA INWESTORA”.

Prezes Zarządu – Tomasz Nietubyć

 


 

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 166/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku pod pozycją 42687

Zarząd spółki PRODIGO S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000682647, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 września 2020 r., o godz. 10:00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław. (Stadion Wrocław Sala EURO piętro trzecie)
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
6. Wolne wnioski i głosy
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

Prezes Zarządu – Tomasz Nietubyć

 

 

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105/2023 (6756) z dnia 1 czerwca 2023 roku pod pozycją 27392

Zarząd spółki PRODIGO S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000682647, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023 r., o godz. 10:00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Kwiskiej 1/3, 54-210 Wrocław (Boutique Hotel’s).

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto,
 4. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
 5. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
 6. udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
 7. udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
 8. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
 9. dalszego istnienia Spółki,
 10. ustalenia kwot wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 1. Wolne wnioski i głosy.
 2. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki będzie wyłożona zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.