Projekt – Indywidualny numer zgłoszeniowy wniosku: 13/BI/III/2022/ARLEG

Projekt współfinansowany/finansowany przez Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w ramach projektu grantowego „Bony na wsparcie innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” realizowanego w ramach 1 Osi priorytetowej Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa. 

 

Projekt – Indywidualny numer zgłoszeniowy wniosku: 13/BI/III/2022/ARLEG

 

„Badania zmierzające do opracowania receptur odnawialnego paliwa formowanego z biomasy roślinnej, modyfikowanego karbonizatem z termolizy odpadów gumowych – Bio4Carbon”

 

Beneficjent: Prodigo Techline sp. z o.o.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności B+R i innowacyjnej poprzez opracowanie receptur mieszanek paliwa formowanego z połączenia karbonizatu z termolizy odpadów gumowych i biomasy roślinnej z dodatkiem lepiszcza. Raport z usługi badawczej odpowie na potrzebę spółki: zagospodarowanie produkowanego przez Grupę Prodigo karbonizatu przez wprowadzenie nowego produktu: Bio4Carbon-patrz też: pkt. II2.

Drugi cel projektu to stymulacja współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi, co umożliwi dokładne przebadanie nowego paliwa i zagwarantuje stworzenie jego receptury zgodnie z najnowszą wiedzą naukową pozwalającą maksymalnie ograniczyć niekorzystne oddziaływanie na środowisko, w tym emisję produktów spalania do powietrza i zmaksymalizować efekty energetyczne paliwa.

 

Kwota wydatków całkowitych projektu: 276 501,44 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych projektu: 224 797,92 PLN

Procent dofinansowania: 85%

Wnioskowana kwota wsparcia: 191 078,23 PLN

 

Zapytanie ofertowym nr 1/2023 na świadczenie usługi badawczo-rozwojowej ramach projektu grantowego „Bony na wsparcie innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

 

Zapytanie ofertowe nr 1-2023 bon na innowacje

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty zap. 1-2023. doc

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań zap nr 1-2023Z

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o statusie jednostki naukowej zap nr 1-2023

Załącznik nr4 – Informacja o rozstrzygnięciu zap. ofertowego 1-2023